Kwalifikacja E.14 - Sierpień 2016 (E.14-X-16.08)

1. W języku HTML, aby uzyskać efekt taki jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję

Duży tekst zwykły tekst

2. Zapis znacznika HTML w postaci
<a href="#hobby">przejdź</a>
3. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano
<title>Strona miłośników psów</title>
Zapisany tekst zostanie wyświetlony
4. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób:

Rozdział 1

tekst

Podrozdział 1.1

tekst

Podrozdział 1.2

Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
5. W języku CSS zapis w postaci:
p{background-image: url("rysunek.jpg")}
sprawi, że rysunek.png będzie
6. W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
7. W języku CSS zdefiniowano formatowanie
p > i {color: blue}
oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
8. W języku CSS zapis postaci
h1::first-letter{color:red;}
sprawi, że koloru czerwonego będzie
9. W języku HTML, informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
10. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?

Ala ma kota
a kot ma Alę

11. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
12. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
13. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
14. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
15. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste?
16. Polecenie języka SQL w postaci
ALTER TABLE 'miasta'
ADD 'kod' text;
17. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaż o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
18. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
19. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to staje się
20. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z podanymi: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
21. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100 zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
22. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan
GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan
REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan
Po wykonaniu poleceń pracownik jan będzie miał prawo do
23. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
24. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie?
25. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób
var x = parseInt(a);
Zmienna x będzie typu
26. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
27.
1 if (a<b)
2  document.write(a);
3  document.write("jest mniejsze");
4 else
5  document.write(b);
6  document.write("jest mniejsze");
W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
28. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
for ($i = 0; $i <= 10; $i++) { ...... }
29. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
30. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
31.
function fun1(a,b)
{
 if(a % 2 != 0) a++;
  for (n = a; n <= b; n+=2)
   document.write(n);
}
Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
32.
var obj1 = {
 czescUlamkowa: 10,
 czescCalkowita: 20,
 oblicz: function() {...}
}
Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
33. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
34.
$n = 'adres@host.pl';
$dl = strlen($n);
$i = 0;
while ($i < $dl && $n[$i] != '@')
{
  echo $n[$i];
  $i++;
}
Fragment kodu w języku PHP wypisze
35. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
36. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
37.
$x = mysql_query('SELECT * FROM mieszkancy');
if (!$x)
   echo "??????????????????????????????";
W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
38. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
39.
document.getElementById("napis").innerHTML = Date(); //
Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
40. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji serwera Apache o nazwie