Kwalifikacja E.14 - Maj 2016 (E.14-X-16.05)

1. 1. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania.
pogrubiony pochylony lub wgórnym indeksie
należy zapisać kod:
2. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
3. Który z zapisów znacznika jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
4. Który z wymienionych znaczników należy do części dokumentu HTML?
5. 5. W języku CSS zapis:
h2 {background-color: green;}
sprawi, że koloru zielonego będzie
6. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować atrybut
7. W języku CSS zapis
a[target="_blank"] {color:yellow;}
sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
8. W języku CSS zapis
p::first-line {font-size: 150%;}
użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że
9. Który znacznik, lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
10. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)

Lokomotywa

Stoi na stacji lokomotywa ...

11. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
12. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
13. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
14. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
15. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
16. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
17. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
18. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
19. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
20. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rośliny
21. Polecenie serwera MySQL postaci
REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM 'tKowal'@'localhost'
sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
22. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
23. bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam
GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci To adam
REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam
Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
24. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
25. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
26. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób
var x = parseFloat(a);
zmienna x będzie typu
27. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
28. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
for ($i = 0; $i <=10; $i+=2) { .... }
29. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
30. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0,100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
31. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
 function fun1(a)
 {
  for(n=a; n <=100; n++)
  document.write(n);
  return(n);
 }
32. Zapis w języku JavaScript
var napis1= new napisy();
ma za zadanie
33. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
34. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby $x=0
for($i=0;$i<10;$i++)
 {
  $tab[$i]=$x;
  $x=$x+10;
 }
35. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
36. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
37. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
$a = mysql_connect('localhost','adam','mojeHasło');
if (!$a) echo "?????????????????????????";
38. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
39. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
x = Math.max(a,b,c); //
40. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu