Kwalifikacja E.14 - Styczeń 2016 (E.14-X-16.01)

1. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
2. Znacznik <i> języka HTML służy do
3. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
<ol>
 <li>punkt 1</li>
 <li>punkt 2</li>
 <ul>
  <li>podpunkt1</li>
   <ul>
    <li>podpunkt2</li>
    <li>podpunkt3</li>
   </ul>
 </ul>
 <li>punkt3</li>
</ol>
4. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
5. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
6. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
7. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
8. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
9. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
10. Która z reguł walidacji strony internetowej jest błędna?
11. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
12. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
13. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
14. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
15. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
16. W języku SQL polecenie INSERT INTO
17. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
18. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branża. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
19. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
20. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
21. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
22. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy:
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Poznań'
UNION ALL
SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Kraków';
Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane
23. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuły zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
24. W MSSQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
25. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
26. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
27. Polecenie DBCC CHECKDB ('sklepAGD', Repair_fast) w MS SQL Server
28. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
29. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
30. Dana jest tablica n-elementowa nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
31. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
32. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
33. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
34. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
35. Program debugger służy do
36. Funkcja phpinfo() pozwala na
37. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
38. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerend za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
39. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
40. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko