Kwalifikacja E.14 - Sierpień 2015 (E.14-X-15.08)

1. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
2. Aby zdefiniować w języku HTML listę numerowaną, należy użyć znacznika
3. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
4. W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
5. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
6. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
7. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
8. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka HTML, zapis samo zamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
9. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
10. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
11. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255,128,16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
12. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
13. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
14. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
15. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko,klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
16. Baza danych zawiera tabelę artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
17. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
18. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", należy zdefiniować
19. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
20. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
21. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkoła z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 - 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
22. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
23. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
24. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
25. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
26. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię
27. Przedstawiony kod języka PHP
28. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
29. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka): Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
30. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka): Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
31. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać (patrz ramka): Jej zadaniem jest
32. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
33. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
34. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka): Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
35. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać (patrz ramka): Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie"dodaj" , należy w wykropkowane miejsce wstawić
36. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
37. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
38. Aby zamieścić aplikację PHP w Internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
39. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
40. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki