Kwalifikacja E.14 - Maj 2015 (E.14-X-15.05)

1. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
2. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
3. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
4. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
5. W zaznaczonym przykładzie pseudo-klasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
6. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
7. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
8. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
9. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
10. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
11. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
12. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
13. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
14. Prosta animacja może być zapisana w formacie
15. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imię, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
16. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
17. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
18. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
19. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
20. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
21. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
22. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
23. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
24. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
25. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
26. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
27. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
28. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
29. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
30. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
31. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
32. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
33. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
34. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
35. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
36. W skład typowego Framework'a wchodzą
37. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
38. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
39. Certyfikat SSL jest stosowany do
40. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji