Kwalifikacja E.14 - Styczeń 2015 (E.14-X-15.01)

1. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
2. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
3. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlania
4. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
5. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
6. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
7. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
8. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako "otrzymujesz to, co widzisz"?
9. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
10. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
11. Cechą formatu PNG jest
12. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
13. Kanał alfa służy do zdefiniowania
14. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
15. Wysokość dźwięku zależy od
16. Typ stało-znakowy w języku SQL to
17. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
18. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ... ma za zadanie
19. Kod SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
20. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
21. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
22. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
23. Relacja w bazach danych jest
24. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
25. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
26. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
27. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
28. Obiekt typu array w języku JavaScript służy do przechowywania
29. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
30. Odwołanie funkcji do samej siebie to
31. W języku PGP zmienna $_GET jest zmienną
32. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
33. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
34. Debugger to program służący do
35. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
36. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce
37. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
38. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w JavaScript wypisze
39. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
40. W kodzie PHP znak "//" oznacza