Kwalifikacja E.14 - Sierpień 2014 (E.14-X-14.08)

1. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
2. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
3. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML?
<table border="1" cellspaing="0" cellpadding="10">
 <tr>
  <td rowspan="2">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
4. W znaczniku <meta ...> (w części <meta ...>) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
5. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
6. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
<STYLE type="text/css">
<!--
  P {color:blue; font-size:14pt; font-style:italic;}
  A {font-size:16pt; text-transform:lowercase;}
  TD.niebieski {color:blue}
  TD.czerwony {color:red}
-->
</STYLE>
7. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty?
8. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
9. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
10. Proces walidacji strony internetowej to
11. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
12. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
13. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
14. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
15. Które z pól są umieszczone w formularzu?
16. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
17. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
18. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę? CREATE TABLE dane(kolumna INTEGER(3));
19. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
20. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
21. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
22. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
23. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
24. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
25. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne
26. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
27. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
28. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
<?php
$tablica=array(10=>"Perl",20=>"Python",22=>"Pike");
asort($tablica);
print("<pre>");
print_r($tablica);
print("</pre>");
?>
29. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
30. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
31. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
void zamien(float&x, float &y){
  float tmp;
  tmp=x;
  x=y;
  y=tmp;
}
32. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
33. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
34. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
int zao(float x){
 return(x+0.5);
}
35. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
36. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
37. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
38. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
39. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
40. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to