Kwalifikacja E.14 - Maj 2014 (E.14-X-14.05)

1. Którego polecenia należy użyć , aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
2. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu
3. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej?
4. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
5. W podanej regule CSS h1{color: blue} h1 oznacza
6. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
7. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
8. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
9. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
10. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
11. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
12. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
13. Najprostszy sposób zmiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
14. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
15. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
16. jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
17. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
18. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
19. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
20. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
21. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
22. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
23. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
24. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
25. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
26. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwość wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
27. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
28. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
29. Typ zmiennej w języku JavaScript
30. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
31. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
32. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
33. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
34. Fragment kodu prezentuje składnię języka
35. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
36. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
37. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżonych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
38. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?
39. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
40. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?