Kwalifikacja E.13 - Maj 2014 (E.13-X-14.05)

1. W topologii gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci, są
2. Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
3. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
4. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
5. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
6. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
7. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
8. Niezależną strukturą sieci WLAN jest
9. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków:
10. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
11. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
12. Skrót WAN oznacza
13. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
14. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej:
15. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
16. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną oznacza się skrótem:
17. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
18. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny?
19. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
20. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
21. Wykonanie polecenia net use z:\\192.168.20.2\data /delete, spowoduje
22. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server?
23. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
24. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
25. Mapowanie dysków jest
26. W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
27. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie
28. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać
29. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
30. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
31. Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrótem
32. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
33. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
34. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
35. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych należy do grupy
36. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
37. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
38. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
39. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows , jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
40. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?